Bugün 21 Şubat 2020, Cuma         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
1
14
13.463

 

İZMİR ARI YETİŞTİRME

 

İZMİR ARI FİRMALARI

 

İZMİR ARI BİRLİĞİ

 

İZMİR ARI YETİŞTİRENLER

Mevzuatlar

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 

 

4 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29050
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME
ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/15)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya
kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların
desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere
tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve
işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden
yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesi, 8/9/2006
tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine
Dair Yönetmelik ve 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,
b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden il
müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme
devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt
Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin
bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,
ğ) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2014 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı
ÇKS’den alınan belgeyi,
h) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat odalarınca,
tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,
ı) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır
cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanını,
i) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık
hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,
j) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
k) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesini,
l) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi
Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre oluşturulan kayıt sistemini,
m) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez
teknik komitesini,
n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika
bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli
bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya
listeyi, 
ö) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal
danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,
p) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum
örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen
hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
r) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,
s) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ş) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü
kuruluşları,
t) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt
altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni
olan kayıt sistemini,
u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,
ü) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam
edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen
hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
v) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek
suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki
belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
y) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım
danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve
yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,
z) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan
girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip danışmanlık
şirketini,
aa) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi
için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve
pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,
bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara
tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen desteği,
cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,
çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici
birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal
danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,
ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,
ff) Yerleşim yeri adresi: 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres Kayıt Sistemi
Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,
gg) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini gösteren belgeyi,
ğğ) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre
kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler
Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler
aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri
kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi
Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmak,
b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,
1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam
en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş
sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş
hayvana sahip olmak,
5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak,
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10 000 adet ve üzeri
kapasitede yetiştiricilik yapmak,
8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen işletme
büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.
(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme imzalamış olmak,
b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alma,
c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır
bulundurmak,
gerekir.
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas
alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.
b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on iki aydır.
c) Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den faydalanmamış olan tarımsal
işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2014 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce
sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski
sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve
2013 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2013 yılı TYDD hizmet sunumunun
bitiminden itibaren on iki ayı kapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır.
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer alan hükümler
doğrultusunda sunulmalıdır.
d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda
geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.
e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz edilmek üzere hazır
bulundurulur.
f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı
feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının mücbir sebeplerden
dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım
danışmanına ait bilgi/belgeler ile TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal
İşletmelere Ait İcmal (Ek-3) on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri,
sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde
ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.
ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin mücbir sebeplerden dolayı
görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen yöneticiye ait
bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni yöneticinin bilgileri, sistem üzerinde
işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü
tarafından Başkanlığa bildirilir.
h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı her ne sebeple olursa
olsun bu Tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir defadan fazla değiştirilemez.
ı) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım
danışmanı ve yönetici arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin süresi yirmi dört aydan az olamaz. Doğum
izni kullanan tarım danışmanı ve yönetici yerine istihdam edilen kişiler bu hükmün dışındadır.
i) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda istihdam
edilen tarım danışmanı ve yönetici ile serbest tarım danışmanı tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde
ikamet etmek zorundadır.
(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sınırları ile ilgili 
hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları il sınırları
içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede ancak şube açmak
şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu
ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte belirtilen ilgili
hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti
veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonun
oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli
görevlendirilir.
b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları şikâyet, ihbar gibi olağan dışı durumlarda
yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince en az yılda iki defa denetler.
c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu
Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.
ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan komisyon, İl
Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.
d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet,
denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az % 25’i ile görüşme yapar
ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları
dışında, hizmet alan tarımsal işletmeler için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin
bulunduğu il/ilçe komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır.
e) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde
görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu
kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır.
f) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme sürecinde haklarında
olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün talebi ile denetleme süreci
sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.
g) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet bulunan kişi ve kuruluşların TYDD
ödemelerini durdurma hakkına sahiptir. Bu kişi ve kuruluşların ödemesi on iki aylık hizmet sunumu tamamlanana
kadar yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İşlemleri ve Belgeler
Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden 6 ncı maddenin birinci fıkrasında
belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.
(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.
a) Serbest tarım danışmanı,
b) Ziraat Odası Başkanı,
c) Birlik Başkanı,
ç) Kooperatif Başkanı,
d) Tarımsal Dernek Başkanı,
e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,
f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.
(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda
Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),
b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-
3). Bu icmal tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki her danışman için, uygulama 
esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı ayrı düzenlenecektir,
c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık
hizmet sözleşmesi,
ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek
ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,
d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi
mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı
belge,
e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda
bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,
f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya
birkaçı,
1) ÇKS belgesi,
2) AKS belgesi,
3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,
4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,
6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste,
7) Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden alınan yazı,
8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu ve sürüdeki hayvan
sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı İşletme Tescil Belgesi,
9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 22/11/1984
tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında arazi
toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncellemesinin yapılamadığı hallerde, İl Müdürlüğünce düzenlenecek ve
ÇKS bilgilerini ihtiva eden belge.
g) TYDD’ne başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı/danışmanları, yönetici/yöneticileri ve
serbest tarım danışmanı nüfus kayıt sisteminden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi alır. Bu belgede belirtilen
yerleşim yeri adresi ile 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının (i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olmalıdır.
Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri
MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren elli gün içerisinde
istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe
müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var
ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca
başvuru yapar.
b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında
Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali (Ek-4) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe müdürlüğünce
ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde İl müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri giriş
sistemine kayıt edilerek, İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi
Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran
Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali (Ek-7) çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru
tarihinden kırk beş gün sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır.
Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geç on
gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale
işlenerek kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde icmalleri askıya
çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
ç) Kesinleşmiş (Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde yazılı olarak Başkanlığa
gönderilir.
d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen
değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde
yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.
e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca
Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24
üncü maddesinde tanımlanan cezalardan uyarı için toplam TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarı cezası
alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası için toplam TYDD tutarı %30 oranında, önce uyarı cezası alıp sonrasında
kınama cezası için toplam TYDD tutarı %50 oranında azaltılır. Kınama üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe
icmalinden çıkartılır.
f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilen
tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.
(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce tarım danışmanı ve yöneticinin sözleşme
yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları, fatura/serbest
meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilir.
a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa
gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler adına düzenlenen birinci ve ikinci dilim ödeme miktarına göre fatura/serbest
meslek makbuzu/gelir makbuzu TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi
uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
b) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa
gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı ve yöneticinin
sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları
TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe
icmalinden çıkartılır.
c) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa
gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet verdiği tarımsal işletmeler için
ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen yetkili kişiler aracılığı ile il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için
ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü
tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir.
Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
ç) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak
kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu alınabilir.
d) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye esas kesinleşmiş
il icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde
oluşturulan komisyonlarca altı ayda bir yapılan denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak
üzere kesinleşmiş (Ek-4) ve (Ek-6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş (Ek-5) ve
(Ek-7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılı olarak gönderilir.
e) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime gönderilir.
f) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip, Banka tarafından yapılır.
Ödeme
MADDE 10 – (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her
tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi
yapılır.
(2) Bakanlığımız tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan; üretici örgütü,
ziraat odası, tarımsal danışmanlık vakfı, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal danışmanlık derneği ve bunların
şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla sekiz (8) tarım danışmanı için TYDD ödemesi
yapılır.
(3) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on
ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL
olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.
(4) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak
üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu
ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.
(5) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2014 yılı bütçesinden
karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.
(6) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip TYDD ödemesi
yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşların 1 inci dilim TYDD ödemesi 12 aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir.
(7) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında yapacakları geri
ödeme işlemi tamamlanana kadar kendilerine TYDD ödemesi yapılmaz.
(8) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka şubesinden yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Teknik Komiteleri
İl teknik komitelerinin görevleri 
MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.
a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite ve verimliliğini
artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.
b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye başvurularını
sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili her türlü işlemi
denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında
oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.
ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya
yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunur.
d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi/kuruluşların beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda
bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
e) İl Teknik Komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve
karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez
Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin komisyonu tarafından değerlendirilir
ve kesin olarak karara bağlanır.
Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri
almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü denetime
tabidir.
(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, tarımsal işletme
sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, haklarında
ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal
işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması
Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt
sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi
Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmayan her bir tarımsal işletme için,
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar,
c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge
ibraz edenler,
ç) Kamu tüzel kişileri,
d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olan tarımsal
danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,
e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye hizmet sunan kişi ve
kuruluşlar,
f) Bu Tebliğin yayınlandığı tarihten önce, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarına girmiş ve dosyasında eksiği olmayan
yetki belgesi başvuruları hariç, bu Tebliğin yayınlandığı tarihten sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan
kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar,
g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve denetleme sonrası, yapılan
hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan kınama üstü ceza alan
kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali hazırda devam eden kişi/kuruluşlar,
ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortak/sahibi/yönetici ile yetki belgesi iptal edilen
serbest tarım danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı başka bir tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kuruluşlar,
h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda
tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alıyorsa bu tarımsal işletme
için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar,
ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali hariç olmak üzere, on iki aydan daha az
süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler,
i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme arasında imzalanan 
tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı ve/veya tek taraflı fesih edilmesi
durumunda bu işletme için, hizmet sunan kişi/kuruluşlar.
Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD, 5488 sayılı
Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve
Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince
Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki kınama ve üstü ceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD
ödemesi,
b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı
karşılıklı veya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh olursa bu tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD,
c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile kuruluşun ortak ve sahibi
ile kuruluşta görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti
sunan kuruluşa ödenen yılı TYDD,
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan daha az süreli tarımsal
danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD,
geri alınır.
(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve
Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince
Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan uyarı cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD
ödemesinin %10’u, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası alan kişi/kuruluşlara
yapılan toplam TYDD ödemesinin %30’u önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kişi/kuruluşlara
yapılan toplam TYDD ödemesinin %50’si, kınama üstü cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin
tamamı 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.
(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet
sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alınmaz.
(4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşun,
SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il
müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal
danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda
öncelikle teminattan mahsup edilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden
belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.
(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD
ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve
kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı
olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi
uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine
adına irat kaydedilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
EK-1
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ
BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME
……………………………İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenl