Bugün 21 Şubat 2020, Cuma         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
1
14
13.463

 

İZMİR ARI YETİŞTİRME

 

İZMİR ARI FİRMALARI

 

İZMİR ARI BİRLİĞİ

 

İZMİR ARI YETİŞTİRENLER

Tarımsal Danışmanlık Yönetmelik Kanunu

1
Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26283
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler
konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve
esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat
odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak; ilke ve kural
belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, özendirme, eğitim, sertifikalandırma,
belgelendirme, görev ve sorumluluk tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım
uygulama görevleriyle ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren
kuruluşların ticari faaliyetleri çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9
uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-8/11/2012-28461)(2)Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığını,
b) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim
dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
c) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığını,
ç) İl teknik komitesi: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık İl Teknik Komitesini,
d) Kamu dışı yayım hizmetleri: Sivil toplum örgütleri tarafından tarımsal işletmelerin;
tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde
karşılanmasına yönelik olarak herhangi bir ücret talep edilmeksizin yürütülen tarımsal yayım
hizmetlerini,
e) Kamu yayım hizmetleri: İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık merkez teşkilatı,
bağlıkuruluşlar ve taşra teşkilatları tarafından tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve
yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik
olarak yürütülen tarımsal yayım hizmetlerini,
f) Merkez teknik komitesi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesini,
g) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Meslek kuruluşları: Bu Yönetmelik çerçevesinde
sertifikalandırılan kişilerden tarımla ilgili fakülte mezunlarının üye oldukları meslek odalarını,
lise, ön lisans ve lisans mezunlarının üye oldukları meslek derneklerini ve üyelerinin tamamı
tarımla ilgili lise, önlisans, lisans mezunlarından olup, tarımsal alanda faaliyet gösteren
vakıfları,
ğ) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Serbest tarım danışmanı:Kendi nam ve hesabına
çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan
kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki belgesi sahibi kişileri,
ı) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve
vakıflar ile gönüllü kuruluşları,
2
i) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve
hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
j) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, sadece tarım
danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme
sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan dernekleri/vakıfları,
k) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal
danışmanlıkşirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi,
teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına
yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,
l) Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme
ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle
ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak
suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam
standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım,
danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini,
m) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımsal yayım ve tarımsal danışmanlık sertifikası:
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetini yerine getirecek olan kişilere yapılacak sınavda
başarılı olmalarını müteakip Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
n) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat
odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere
kurulan ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişileri,
o) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi: Bu Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren
kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten belgeyi,
ö) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya
su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave
olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,
p) (Ek:RG-11/3/2009-27166) (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538)Tarımsal yayım ve
danışmanlık eğitimi eğitici belgesi (Ek-5): Bakanlık tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi
sonunda başarılı olan bakanlık personeline verilen belgeyi,
r) Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi: Tarımsal işletme sahiplerinin; tarımsal bilgi,
teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması
amacıyla faaliyet gösteren ve bu Yönetmelikte belirtilen kişi ve kuruluşlardan oluşan çoğulcu
sistemi,
s) Tarım yayımcısı: Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatlarında
yayım hizmeti görevini yürüten ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre
sertifikalandırılmış kişileri,
ş) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici
birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
t) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek
kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Yayım/Danışmanlık Faaliyetlerinin Programlanması, İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi,
Araştırma-Yayım-Çiftçi Bağlantısının Güçlendirilmesi
Tarımsal yayım/danışmanlık faaliyetlerinin programlanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi
MADDE 5 – (1) Tarımsal yayım/danışmanlık hizmetlerinin programlanması, izlenmesi
ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yayım/danışmanlık hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların etkin ve verimli
biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından; meslek kuruluşları ve
tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların katkılarıyla ulusal yayım
politika ve stratejisi belirlenir. 
3
b) Ulusal düzeyde yayım politika ve stratejilerine uygun olarak yayım/danışmanlık
sistemi içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların öncelikli çalışma alanlarınıbelirleyecek ülkesel
yayım programı hazırlanır.
c) İl yayım/danışmanlık programları, ilde bulunan yayım/danışmanlık kişi ve
kuruluşların programlarını kapsar. Ülkesel yayım programı doğrultusunda belirlenmiş
hedeflere ulaşmak üzere yıllık olarak hazırlanan il yayım/danışmanlık programı, Bakanlık,
meslek kuruluşları ve tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların katkılarıyla
yayımdan sorumlu ildeki birimin koordinatörlüğünde hazırlanır ve Bakanlık tarafından
onaylanarak yürürlüğe konulur.
d) Bakanlık kuracağı sistemle, kamu ve kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşların hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla, izleme ve
değerlendirme yapar/yaptırır.
Araştırma-yayım-çiftçi bağlantısının güçlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Bakanlık, tarımsal araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonlarını yerine
getiren kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır, gerekli koordinasyonu
sağlar. Tarımsal işletme sahiplerinin sorunlarının araştırmacılara iletilmesini, bulunan
çözümler ile yeni teknolojilerin tarımsal işletme sahiplerine aktarılmasını sağlamak ve bilgi
alışverişinde bulunmak üzere; ulusal, bölgesel ve il düzeyinde çalışmalar yapar.
(2) Bakanlık bu çalışmalara tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kişi ve
kuruluşların aktif katılımını sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Değişik bölüm başlığı:RG-31/3/2010-27538)
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Komiteleri, Çiftçi Eğitim Merkezlerinin
Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri
Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin oluşumu
MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Merkez Teknik Komitesi;
Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında,
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığından ilgili daire başkanı ve ilgili daire başkanlığından bir temsilci, Bakanlık hizmet
birimlerinden Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı
düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal
amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici
birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci,
Ankara’da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla olan
iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi olmak
üzere toplam yirmi bir kişiden oluşur.
(2) Mazeretsiz olarak üst üste iki kere toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin
üyeliği düşer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilebilir.
(3) Komite, Bakan onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerinde meydana gelen
değişiklikler aynı usule tabidir.
(4) İhtiyaç duyulması durumunda diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan komiteye
temsilci davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde katılanların oy hakkı bulunmaz.
Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin çalışma usul ve esasları
MADDE 8 – (1) Merkez Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.
a) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan,
komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı
hallerde, toplantıya Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı başkanlık eder.
b) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Komitenin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça
yürütülür.
c) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Toplantı gündemi Başkanlık tarafından
katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur. Komite Başkanının onayını müteakip toplantıdan
en az on beş gün önce üyelere bildirilir. 
4
ç) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyici olur.
d) Komite kararları imzalandıktan sonra, onay gerektiren kararlar, on iş günü içerisinde
Bakan onayına sunulur. Alınan kararlar onayı müteakip sekreterya tarafından ilgili birimlere
ulaştırılır.
e) Komite bünyesinde, il teknik komitelerinin verdiği cezalara ilişkin itirazları karara
bağlamak üzere, 5 kişilik bir disiplin komisyonu oluşturulur. Komisyon gerekli durumlarda
sekreterya tarafından toplantıya çağrılır.
Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Ulusal düzeyde tarımsal yayım/danışmanlık politika ve stratejilerini belirlemek,
tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşların öncelikli çalışma alanlarına
ilişkin tavsiyelerde bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili tarafların etkin
katılımını sağlamak,
b) Tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak,
c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli hallerde değiştirilmesi için
Bakanlığa önerilerde bulunmak,
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların hizmet sözleşmesi
imzalayabilecekleri asgari ve azami tarımsal işletme sayılarını ve tarımsal üretim alanlarını
belirlemek,
d) İl teknik komitelerince bildirilen konularda görüş oluşturmak,
e) Yazarların veya yayın evlerinin başvuruları halinde yayımcıların/danışmanların
mesleki faaliyetlerinde kullanılacak kitaplara ilişkin tavsiye kararı almak,
f) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Çiftçi eğitim merkezlerinin kuruluşları hakkında
Bakanlığa görüş bildirmek,
g) İhtiyaç duyulması halinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi
amacıyla görev yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak.
Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin oluşumu
MADDE 10 –(1) İl teknik komitesi; İl Müdürünün başkanlığında; şube müdürleri, il
müdürlüğünde görevli iki tarımsal yayım uzmanı, varsa ilde bulunan ziraat, veteriner
fakültelerinden birer temsilci, il’densorumlu tarımsal amaçlı araştırma enstitülerinden birer
temsilci, İl Ziraat Odası Başkanı, ilde bulunan tarımsal amaçlı kooperatif birliklerinin,
yetiştirici birliklerinin, üretici birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer
temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci ve üye sayısı en fazla
olan meslek derneği temsilcisinden oluşur.
(2) İhtiyaç duyulması durumunda ilde bulunan diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan
komiteye temsilci davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde katılanların oy hakkı
bulunmaz.
(3) Teknik komite Valilik onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerine ilişkin değişiklikler
aynı usule tabidir. Komite üyelerinin isim ve kurumlarını belirtir listenin bir örneği Bakanlığa
gönderilir.
Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin çalışma usul ve esasları
MADDE 11 – (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)
(1) İl Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.
a) Komite dört ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü
toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde toplantıya ilgili Şube Müdürü Başkanlık eder.
b) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyeliği
düşer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilir.
c) Komitenin sekretarya hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
ç) Toplantı gündemi il müdürlüğü tarafından katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur,
komite başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.
d) Merkez Teknik Komitesinin önerileri öncelikli olarak gündeme alınır.
e) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar
alınmış sayılır. Kararlar on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Alınan kararlar il sekretaryası
tarafından ilgili birimlere ulaştırılır. 
5
f) İl Teknik Komitesinde, aynı Yönetmeliğin 12 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi kapsamında yapılacak görüşme ve oylamaya, hakkında karar alınacak kuruluşun
temsilcisi katılamaz.
Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin görevleri
MADDE 12 – (1) İl Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve
kuruluşlar tarafından sunulan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin ve
etkinliğinin artırılması için çalışmalar yapmak, haksız rekabeti ve üreticinin zarar görmesini
önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.
b) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak.
c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli gördüğü hallerde değiştirilmesi
için Bakanlığa önerilerde bulunmak.
ç) Kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların
öncelikli çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara
ilgili tarafların etkin katılımını sağlamak.
d) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve
kuruluşların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespiti halinde Yönetmelik
kapsamında yer alan cezaları vermek.
e) Faaliyet gösteren kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve
kuruluşların çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerinde, Bakanlık tarafından belirlenmiş konuya
ilişkin teknik talimatları dikkate almalarını sağlamak.
f) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve
kuruluşları tarafından yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla sunulacak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek olmak.
g) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2)Bakanlıkça tarımsal yayım ve danışmanlık konularında
verilen görevleri yerine getirmek.
Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezleri
MADDE 13 – (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
Çiftçi eğitim merkezleri
MADDE 14 – (1) Kamu, kamu dışı yayım/tarımsal danışmanlık şirketleri ve
üniversiteler tarafından çiftçi eğitim merkezleri kurulabilir.
(2) Bakanlık daha fazla tarımsal işletme sahibinin bu hizmetlerden
yararlanmasıamacıyla bu kuruluşlarla işbirliği yapar ve gerektiğinde bu kuruluşları destekler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(Değişik bölüm başlığı:RG-31/3/2010-27538)
Sınav, Sertifikalar, Sertifikaların Vize Edilmesi, Yetki Belgesi
Sınav (Değişik başlık:RG-31/3/2010-27538)
MADDE 15 – (1) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(2) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(3) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(5) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(6) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(7) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(8) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Sınav Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde
merkezi olarak gerçekleştirilir.
(9) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Sınav 100 üzerinden değerlendirilir. Geçer not
70’dir.
(10) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanı
tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık 30 gün içinde itirazı
sonuçlandırarak ilgiliye tebliğ eder.
(11) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde
örneği yer alan sertifikalar verilir.
Sertifikalar
MADDE 16 – (1) Sertifikaların verilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
6
a) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Kamuda görev yapmakta iken yapılacak sınavda
başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara
teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okul
mezunlarına tarım yayımcısısertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksek
okulu mezunu tarım yayımcısı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle yayım
hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir.
b) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Kamuda görev yapmayan ve yapılacak sınavda
başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara
teknisyen/tekniker tarım danışmanı sertifikası, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek
yüksek okul mezunlarına tarım danışmanı sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık
meslek yüksek okulu mezunu tarım danışmanı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl
süreyle danışmanlık hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.
c) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Kamu görevlerinden ayrılan kişilere önceden sahip
oldukları tarım yayımcısısertifikasına karşılık gelen tarım danışmanı sertifikası, kamuda görev
alan kişilere, önceden sahip oldukları tarım danışmanı sertifikasına karşılık gelen tarım
yayımcısı sertifikası verilir.
ç) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)
(2) Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde
sertifika verilir. Mezuniyet belgelerinde bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika bölümü
çalıştığıalan veya transkriptleri esas alınarak Başkanlıkça belirlenir. Mezun olduğu fakültenin
başka bir bölümünde en az beş yıl süreyle bilfiil çalıştığını belgelendirenlerin talep etmesi ve
Başkanlıkça da uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere çalıştığı bölümde
sertifika verilir. Ancak bu kişilerin tekrar mezun oldukları bölümde sertifika alma hakkı
saklıdır. Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir.
d) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl
süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde
çalıştıklarını belgelendirenlere sınavda başarılı olmalarını müteakip uzman tarım yayımcısı
sertifikası verilir.
e) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl
süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti verdiklerini belgelendirenlere sınavda başarılı olmalarını
müteakip uzman tarım danışmanısertifikası verilir.
f) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan, en az üç yıl
süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde
çalışmış olanlardan, emekli veya istifa etmiş olanlara, durumlarını belgelendirmek suretiyle,
sınava katılarak başarılı olmaları durumunda uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.
g) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Yurt dışında tarımla ilgili okullardan mezun olup
diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilenlere sınavda başarılı
olmalarını müteakip sahip olduğu diplomasının karşılığı olan sertifika verilir.
ğ) (Ek:RG-11/3/2009-27166) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Talep etmeleri halinde
tarım politikası ve yayım anabilim dalında veya tarımsal yayım konusunda doktora ve üzeri
akademik kariyere sahip kişiler, tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesine sahip
kişiler ile tarımla ilgili lisans mezunu olup Bakanlık il müdürlüklerinde en az on yıl süre ile
asaleten il müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü/koordinasyon ve tarımsal
veriler şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu belgelendirenlere sınava
katılmaksızın bu Yönetmeliğin Ek-5’inde örneği yer alan ve eğitimlerine ve bölümlerine
uygun“Tarım Yayımcısı/Danışmanı Sertifikası” verilir.
h) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2)Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili
lisansüstü eğitimini tamamlayanlara sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve
Başkanlıkça uygun görülmesi halinde lisans üstü eğitimini tamamladığı bölümde sertifika
verilir.
ı) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2)Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım
yayımcısı/danışmanı sertifikasıverilen kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları
taşımadığının sonradan ortaya çıkması durumunda verilen sertifika iptal edilir.
Sertifikaların vize edilmesi
MADDE 17– (1) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Sertifikalar üç yılda bir vize
ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en
az iki eğitime katıldığınıbelgelemesi gerekir. 
7
(2) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar
geçerliliğini kaybeder. Sertifikasını vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak istediğinde
sınava girmek zorundadır.
(3) Sertifikanın geçici olarak alıkonması cezasının verilmesi durumunda bu kişiler,
sertifikalarını cezanın bitimini müteakip en geç bir hafta içerisinde vize ettirirler.
(4) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Tarım danışmanı/tarım yayımcısı sertifikalarının
vize işlemi bulundukları il müdürlüklerince, Bakanlık merkez teşkilatında çalışanların tarım
yayımcısı sertifikaları ile tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgelerinin vize
işlemi ise Başkanlık tarafından yapılır.”
Tarımsal danışmanlık yetki belgesi
MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538)Bakanlık tarafından belirlenecek usul
ve esaslar dahilinde tarım danışmanıistihdam eden üretici örgütlerine, ziraat odalarına,
tarımsal danışmanlık derneklerine/vakıflarına, tarımsal danışmanlık şirketlerine ve serbest
tarım danışmanlarına bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde örneği bulunan tarımsal danışmanlık yetki
belgesi verilir.
(2) Yetki belgesi verilen kişi ve kuruluşlar bu yetkilerini bir başka kişi ve kuruluşa
devredemezler.
(3) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve
kuruluşlardan üç yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanların, danışmanlık
hizmeti sunmaktan vazgeçenlerin ve bu Yönetmelik hükümlerine uymayanların tarımsal
danışmanlık yetki belgeleri iptal edilir. Bu kişi ve kuruluşlardan 3 yıl süreyle tarımsal
danışmanlık hizmeti yapmayanlar ve danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenler 1 yıl
süreyle; 28 inci madde kapsamında ceza alanlar ise 5 yıl süreyle tarımsal danışmanlık yetki
belgesi talebinde bulunamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tarım Yayımcısının/Danışmanının Görevleri
Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri
MADDE 19 – (1) Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya
hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili
mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,
b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her
türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme
sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde
ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
d) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
e) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim
planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar,
ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi
konularında yayım/danışmanlık yapmak,
f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve
girişimcilik eğitimlerini yapmak,
g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım
vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
j) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2)Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde
bulunmak,
k) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2)Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin
yürütülmesi ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.
8
ALTINCI BÖLÜM
Tarım Yayımcılarının Çalışma Esasları ve Sorumlulukları
Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları
MADDE 20 – (1) Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
a) Tarım yayımcıları sahip oldukları sertifikalara uygun yayım hizmetlerinde
görevlendirilir.
b) Bir ilde ve ilçede, hangi sertifikaya sahip, kaç tarım yayımcısı çalıştırılacağı, ilin
tarımsal, sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
c) Bakanlık tarafından yürütülen iç veya dış kaynaklı yayım bileşeni olan tüm projelerin
yayım hizmetleri tarım yayımcıları tarafından yürütülür.
ç) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)Merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, il
ve ilçelerde yayım ile ilgili görevlerde tarım yayımcıları görev yapar. Ancak bu özellikte
personel bulunmadığı durumda yetkili birim amirinin onayı ile diğer personel görevlendirilir.
d) Tarım yayımcıları görevlerini tarafsız olarak ve mesleki etik kuralları çerçevesinde
yerine getirir.
e) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahipleri ile ilgili her türlü bilgiyi gizlilik içinde
saklamakla yükümlüdür. Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile
tarımsal işletme sahipleri tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan
edilen bilgiler için bu bilgileri gizli tutmak zorunluluğu yoktur.
f) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahiplerinden hizmetleri karşılığında herhangi bir
ad altında kişisel olarak ücret talep edemez.
g) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım yayımcıları/uzman tarım
yayımcıları kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde
hizmet verir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşlar, Tarımsal
Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşların
Çalışmalarına ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşlar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarımsal danışmanlık
hizmetlerini sunabilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
(2) (Ek:RG-11/3/2009-27166) Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesine sahip olmayan
kişi ve kuruluşlar tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez. Aksi durumda yetkili
kişilerce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına ve
sorumluluklarına ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların
çalışmalarına ve sorumluluklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlar, sözleşme imzaladıkları
tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının listelerini ve bu listelerde olacak değişiklikleri
il müdürlüğüne bildirir.
b) Danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının
danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları ile yapacakları hizmet sözleşmeleri
Bakanlık tarafından hazırlanacak örnek esas alınmak suretiyle taraflarca imzalanır.
c) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlarının ortakları, üyeleri ve
çalışanları diğer danışmanlık kuruluşlarında herhangi bir görev alamaz.
ç) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde
hizmet sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar tarımsal girdilerin satışını veya reklamını
yapamaz. Tarımsal danışmanlık şirketlerinin ortakları arasında tarımsal girdi ticaretinde
bulunan şirketlerin sahibi veya ortağı bulunamaz.
9
d) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde
hizmet sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar eğitimlerine uygun meslek kuruluşlarına
kayıtlı olmak zorundadır.
e) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar istihdam ettikleri
danışmanların Bakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmalarını
sağlamakla yükümlüdür.
f) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar yayım ve danışmanlık
hizmetleri sırasında hiçbir şekilde siyasi propaganda yapamaz.
g) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların çalışanları, tarımsal işletme
sahipleri/kuruluşlarla ilgili öğrendikleri her türlü bilgiyi gizlilik içinde tutmakla yükümlüdür.
Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal işletme sahibi
tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen bilgiler için gizlilik
zorunluluğu yoktur. Gizlilik yükümlülüğü, tarımsal işletme sahipleri ve kuruluşlarla olan
sözleşmenin bitiminden sonra da devam eder.
ğ) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini
tanıtmak amacıyla meslek icrasına yönelik mevzuata aykırı olmamak üzere ilan verme, basılı
yayın hazırlama ve dağıtma, tabela ve afiş kullanımı, elektronik araçlar, internet ve medya
yoluyla tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapabilir. Ancak tanıtım ve bilgilendirme
çalışmalarında kullanılan ifadeler; mesleki etik kurallarına ters düşen, mesleğin itibarını
zedeleyen, yanlış bilgilendirmeye yol açacak nitelikte olamaz. Bu çalışmalarda yer alan
ifadeler teknik olarak çalışma alanına giren konularda ve objektif olarak kontrol edilebilir
nitelikte olmak zorundadır.
h) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları sözleşme imzaladıkları
tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının işlerini başkalarına devredemez.
ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin sona ermesi veya
feshedilmesi halinde görev konusu ile ilgili her türlü kayıtlı bilgi, belge ve dokümanı üç yıl
süreyle muhafaza etmek ve tarımsal işletme sahibi veya kuruluşun talebi halinde ilgili kişi
veya kuruluşa vermek zorundadır. Ancak tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve
kuruluşlar, sözleşmenin tarımsal işletme sahibi, kuruluş veya üretici örgütünün sözleşmeden
kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle feshedildiği durumlarda bu
yöndeki talepleri reddedebilir.
i) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar hizmet sözleşmelerinin
imzalanmasında Merkez Teknik Komite tarafından belirlenen tarımsal işletme sayıları ve
üretim alanları ile ilgili sınırlamalara uymak zorundadır.
j) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların hizmetleri karşılığında
tarımsal işletme sahiplerinden sözleşmede yer alan hususlara ait olanlar dışında herhangi bir
ücret almaları yasaktır.
k) Bakanlık, belirlenecek faaliyet konularında ve bölgelerde, bu Yönetmelik kapsamında
yetkilendirilmiş tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlardan tarımsal
danışmanlık hizmeti satın alabilir.
l) Tarım danışmanları/danışmanlık şirketleri çiftçiye tavsiyelerini yazılı olarak
yaptıklarını belgelendirmek zorundadır. Hatalı tavsiye, uygulama ve görevi ihmal etmeleri
durumunda, çiftçilerin uğrayacağı zararlardan tavsiyeyi yapan tarım danışmanlık hizmeti
sunan kişi ve kuruluşlar sorumludur.
m) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım danışmanları ve uzman tarım
danışmanları kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde
hizmet verir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetleme, Cezalar, Cezalarının Uygulanması, Cezalar İle İlgili Yasaklara
Uymama
Denetleme
MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538)Bakanlık, tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmetlerinin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini
sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları belirleyeceği esaslara
uygun olarak denetler.
Cezalar 
10
MADDE 24– (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara, bu
Yönetmeliğe aykırı davranışları nedeniyle verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Uyarma: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, mesleğin yürütülmesinde daha
dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, görevinde ve davranışlarında kusurlu
olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
c) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması: Yukarıda belirtilen kişi ve
kuruluşların altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, geçici olarak danışmanlık
faaliyetinden alıkonulmasıdır.
ç) Sertifikanın/yetki belgesinin iptali: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşların, yetki
belgelerinin ve sertifikalarının bir daha geri verilmemek üzere alınarak, danışmanlık faaliyeti
yapmalarına izin verilmemesidir.
Uyarma cezası
MADDE 25 – (1) Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda verilir.
a) Tarımsal işletme sahiplerinin ve sözleşme yapılan kuruluşların tarımsal danışmanlık
faaliyetleri ile ilgili işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalmak.
b) (Mülga:RG-8/11/2012-28461)(2)
c) Çalıştırdığı tarım danışmanlarının, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler
yapmasına neden olmak veya bilerek izin vermek veya bu eyleme göz